Interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada

OBAVIJEST

o javnoj obrani doktorskog rada

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 007-06/23-04-05, URBROJ: 2158-61-01-23-19) od 24. travnja 2023. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Petar Šušnjara, mag. med. lab. diagn.

javno će braniti doktorski rad pod naslovom

Utjecaj konzumacije jaja obogaćenih funkcionalnim sastojcima na endotelnu funkciju i razinu oksidativnog stresa kod zdravih mladih ispitanika – randomizirani kontrolirani pokus”

Mentorica: prof. dr. sc. Ines Drenjančević, komentorica: doc. dr. sc. Zrinka Mihaljević

Pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  • prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom izboru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
  • prof. dr.sc. Ines Mrakovčić Šutić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica
  • doc. dr. sc. Senka Blažetić, docentica Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku, članica

Za rezervne članove predlažu: prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Barbara Viljetić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Javna obrana doktorskog rada pristupnika održat će se u ponedjeljak, 12. lipnja 2023. g., u 10:00 u predavaonici P1, Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek